Hopp til hovedinnhold

Sosial rettferdighet

Det er viktig for oss å være en arbeidsplass hvor de ansatte trives på jobb – og har de samme forutsetningene for å lykkes. Les mer om hvordan vi jobber med dette, og hvordan vi sikrer grunnleggende menneskerettigheter i vår verdikjede.

En gruppe mennesker som ser på en bærbar datamaskin

Ingen skal diskrimineres

I Olav Thon Gruppen skal ingen diskrimineres – alle mennesker er like mye verdt. Vi jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, mangfold og inkludering, og hindre diskriminering. Det å lytte, se og hele tiden forbedre oss er en kontinuerlig jobb – og vi prøver alltid å bli bedre.

Diskrimineringsgrunnlagene vi jobber med:

 • Kjønn, etnisitet, religion og livssyn
 • Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • Graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon
 • Omsorgsoppgaver
 • Funksjonsnedsettelse
 • Samt kombinasjoner av disse grunnlagene 

Mangfold på arbeidsplassen

Som en stor arbeidsgiver med mange ansatte er det helt vesentlig for oss å legge til rette for at våre ansatte kan påvirke og ta del i et godt arbeidsmiljø. Det handler om at ansatte har tilgang til kurs og kompetanseutvikling, føler seg inkludert og sett, og at det finnes gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Arbeidsgruppe har laget strategi

Å jobbe for likestilling, mangfold og inkludering (LMI) har vært viktig for oss i mange år. For å sette arbeidet mer i system, og formalisert i tråd med lovverket, ble det i starten av 2023 opprettet en arbeidsgruppe som blant annet utarbeidet en strategi. Fra 2024 har LMI blitt et eget fagområde som er underlagt HMS.

Strategien som arbeidsgruppen utarbeidet skal være en veileder for hele Olav Thon Gruppen, for å sikre at vi er en inkluderende arbeidsplass. I tillegg vil dette hjelpe oss med ambisjonen om å ha en representativ ledelse.

Mål vi jobber mot

For å etterstrebe en reell likestilling og et godt mangfold har vi satt oss noen mål på veien:

2030:  

 • Minst 40 % av hvert kjønn totalt og i ledernivå 1-3
 • Minst 40 % av hvert kjønn i konsernstyret

2027:

 • Rapportere på åpenhet, mangfold og likestilling, en samlet redegjørelse for arbeidet vårt med sosial rettferdighet

2023:  

Status på kjønns- og aldersfordelingen

Tall fra bærekraftsrapporten: 

 • Kjønnsfordeling: 52 % kvinner, 48 % menn
 • Aldersfordeling: 34 % under 30 år, 48 % 30-50 år, 18 % over 50 år

Kjønnsfordeling blant ledere nivå 1-3 

 • Nivå 1: 5 menn, 1 kvinne 
 • Nivå 2: 16 menn, 9 kvinner 
 • Nivå 3: 25 menn, 21 kvinner  

Takket være jobben for likestilling og mangfold blant ansatte i Olav Thon Gruppen over tid, kan vi i dag vise til en jevn kjønns- og aldersfordeling. Den jevne kjønnsfordelingen gjenspeiles også blant ledere; i 2022 var det 48,9 % kvinner og 51,1 % menn i lederstillinger i Olav Thon Gruppen. Men vi har fortsatt litt å gå på når det kommer til de øverste ledernivåene.

Flere konkrete tiltak

Ringer i vannet

Ringer i Vannet var et arbeids- og inkluderingsprosjekt i regi av NHO, som nå forvaltes av arbeids- og inkluderingsbedriftene selv. Siden 2017 har 27 Thon-hoteller signert avtale, som har resultert i over 50 ansettelser (per august 2023).

Samarbeid med NAV Oslo  

Vi har i flere år samarbeidet med NAV Oslo. Her bidrar vi med arbeidstrening, språktrening og et nettverk, og hotellene våre knytter seg til personer som kan gå raskt i jobb.

Menneskerettigheter, åpenhet og ansvarlig forretningspraksis

Olav Thon Gruppen kjøper inn varer og tjenester for rundt 8 milliarder kroner i året. Da sier det seg selv at vi som innkjøper har et stort ansvar.

Hvilke leverandører vi velger å bruke, og hvilke produkter vi kjøper, gir oss muligheten til å påvirke. Derfor stiller vi krav til leverandører hva gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, klima og natur og bekjempelse av korrupsjon.

Etisk handel

Olav Thon Gruppen ble også medlem i Etisk handel Norge i 2022, som er et ressurssenter for bærekraftig forretningspraksis med følgende visjon:

Sammen om handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø.

Etisk handel Norge

Etiske retningslinjer og åpenhetslov

Medlemskapet betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Ingen kan garantere anstendige arbeidsforhold, men som medlem i Etisk handel Norge jobber vi for forbedringer.

Som en del av arbeidet for å sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er respektert i hele Olav Thon Gruppens verdikjede, har vi utviklet retningslinjer og etiske krav for både egne ansatte og for leverandører. I takt med at åpenhetsloven trådte i kraft i 2022, har vi jobbet ytterligere med menneskerettigheter og åpenhet.

Noe av arbeidet vi gjør i praksis

 • Hvert år gjennomfører Olav Thon Gruppen en kontroll av leverandørkjeden.  
 • Vi har satt etiske innkjøpskrav i tråd med åpenhetsloven. 
 • Vi har satt oss som mål i 2023 å kartlegge leverandørene våre og gjøre risikovurderinger. 
 • Vi utarbeider for tiden rutiner for kontinuerlig og systematisk kontroll og aktsomhetsvurderinger av leverandører.