Hopp til hovedinnhold

Klima og natur

Driften vår skal ha så liten negativ påvirkning på klimaet og naturen som mulig. Derfor har vi satt oss ambisiøse mål for en grønnere fremtid.

Personer padler i to kajakker i retning et havneområde med store, snødekte fjell og blå himmel i bakgrunnen.

Ambisiøse kutt i klimagassutslipp

Et viktig mål for oss er å kutte klimagassutslippene i scope 1 og 2 med 60 prosent innen 2030 (se faktaboks). Innen 2050 skal vi ha netto nullutslipp.

Innen den tid skal alle renoveringer gjennomføres i henhold til EU-taksonomien, et klassifiseringssystem utarbeidet fra EUs klimastrategi. Dette systemet sier noe om hva som regnes som bærekraftig.

Underveis med Science Based Targets

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre datagrunnlaget til klimaregnskapet vårt. Blant annet har vi et mål om å sette Science Based Targets, et internasjonalt rammeverk som sørger for at klimamålene til virksomheten er i tråd med Parisavtalen. Dette krever at vi kartlegger scope 3 i større omfang enn vi har gjort per 2023.

Dedikert energiavdeling er sentral for å kutte utslipp

Sammenlignet med mange andre eiendomsaktører, står vi i Olav Thon Gruppen i en unik posisjon til å raskere kutte våre egne utslipp. Det er fordi vi også drifter mange av de eiendommene vi leier ut eller bygger og selger.

Ved siden av driftsavdelingen, har vi opprettet en dedikert energiavdeling som jobber med å gjøre oss bedre hver dag.

Energi og avfall har vært sentrale temaer for konsernet siden vi gjennomførte vår første vesentlighetsanalyse i 2016. Den viste at det er her de største utslippene våre kommer fra.

Hva er scope 1, 2 og 3?

  • Olav Thon Gruppen bruker GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol) for inndeling av utslipp i ulike scopes. 
  • Scope 1 er utslipp som virksomheten selv har operasjonell kontroll over, som utslipp fra transport og stasjonær forbrenning. 
  • Scope 2 er utslipp fra kjøpt energi, som strøm, fjernkjøling og fjernvarme.
  • Scope 3 er indirekte utslipp fra produksjonen og transporten av innkjøpte varer og tjenester, samt utslipp knyttet til sluttbruker av solgte varer og tjenester. 

  Kilder: ghgprotocol.org og Energi og Klima

Fugleperspektiv på boligblokker i solnedgang. 3D-illustrasjon.
Skårerløkka i Lørenskog er et av Thon Eiendoms nye boligprosjekter som er under oppføring. De siste byggetrinnene er klare til innflytting i 2026 og 2027.

BREEAM – miljøsertifisering av nye og eldre bygg 

Byggebransjen står for cirka 40 prosent av verdens klimagassutslipp. For Olav Thon Gruppen, som først og fremst driver med eiendoms- og hotellvirksomhet, er det her det er størst mulighet for en betydelig endring.

Vi er i gang med å miljøsertifisere nye og eldre bygg – kjøpesentre, hoteller, næringslokaler og boliger – i henhold til den internasjonale sertifiseringsordningen BREEAM In-Use. Energiavdelingen har utviklet gode rutiner for sertifiseringen og for resertifisering.

Innen 2030 er målet vårt at 60 prosent av kjøpesentrene og hotellene våre skal være sertifisert som «Very Good», som er det tredje av totalt fem sertifiseringsnivåer hos BREEAM In-Use.

 

Grønne områder og biomangfold

En måte vi i eiendomsbransjen kan ta vare på biologisk mangfold på, er å sørge for grønne områder i bebygde strøk. Ved å plante variert vegetasjon på tomtene våre, bidrar vi til et sunnere miljø for insekter, dyr og mennesker, samtidig som vi bevarer økosystemer i områdene.

Med flere grøntarealer bidrar vi til å binde karbon samtidig som lufta i bebygde strøk blir bedre, noe som har helsegevinster for menneskene som bor og arbeider der. På tomter der utearealet ikke er egnet for beplantning, skal vi vurdere å beplante tak og vegger.

På den måten skal det innen 2030 være grønne områder på 60 prosent av eiendommene våre.

Visste du at ...

... områder med trær reduserer flomfare, stabiliserer grunnen og motvirker skred? Dette er en av grunnene til at vi planter grønne arealer og lommeskoger ved alle nybyggene våre.

Les om bærekraftig utnytting av tak

Klimabevisste hotellgjester

På hotellene våre merker vi at gjestenes engasjement for klima og natur øker. Flere og flere ønsker en så bærekraftig reise som mulig, og har høye forventninger til oss som hotellkjede.

At du som gjest har en god hotellopplevelse hos oss, er helt avgjørende for driften vår, så å imøtekomme hotellgjestenes klimarelaterte preferanser, er en naturlig del av klimasatsingen til Thon Hotels.

Kortreist mat og drikke

Siden 2017 har alle Thon-hoteller vært Miljøfyrtårn-sertifisert, og vi vil fortsette å jobbe for å minimere utslippene.

Et område vi satser spesielt på er mat- og drikkeutvalget vårt. Over hele landet arbeider vi tett med lokale leverandører som sørger for at gjestene alltid vil finne kortreiste alternativer på menyen, uansett på hvilket hotell eller restaurant de befinner seg.

Kortreist mat og drikke er også et viktig steg på veien mot en naturpositiv drift. Innen 2030 skal 70 % av all mat og drikke på Thon Hotels og de øvrige restaurantene våre være kortreist.

 

Kartlegging av klimarisiko

Samtidig som vi jobber aktivt for å redusere vår negative påvirkning på klimaet, vil klimaet påvirke oss.

Etter hvert som vi opplever mer ekstremvær, vil det bli nødvendig med oppgradering og renovering av bygningene våre. 

I tillegg til å slite på bygg, vil ekstremvær også ha innvirkning på infrastrukturen som i neste rekke kan begrense varetilgang og leveranser av materialer. Dette er trolig bare noen få av mange klimarelaterte risikoer vi står overfor.

Ved å kartlegge klimarisikoen, vil kunnskapen vår øke og gjøre oss i stand til å ta klokere og bærekraftige valg for fremtiden. Derfor er kartlegging en viktig del av bærekraftstrategien vår.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft