Hopp til hovedinnhold

Nøkkeltall Thon Holding

Nøkkeltallene fra årsrapporten for 2023. Du finner hele årsrapporten for 2023 her. Ønsker du å lese tidligere års- og halvårsrapporter finner du de her.

Beløp i MNOK

31.12.23 31.12.22

Driftsinntekter

9 152 8 183
Verdiendring/avskrivninger eiendommer og finansielle instrumenter 1) -4 129 -746
Resultat før skattekostnad 2) -2 265 1 121
Resultat før skattekostnad, verdiendring/avskrivninger og valuta 3) 2 110 1 890
     
Egenkapital 33 813 35 269
Egenkapitalandel 60 % 61 %
     
Netto kontantstrøm fra drift 4) 2 142 2 133
Likviditetsreserver 5) 5 349 5 243
Avdrag neste 12 mnd 5 960 2 611
     
Rentebærende gjeld 6) 12 255 12 289
Rente per balansedag 4,87 % 4,00 %
Belåningsgrad 7) 21 % 21 %
     
Netto investeringer 8) 1 707 1 729
Markedsverdi eiendommer 9) 52 480 53 499
Leieinntektsnivå eiendommer 10) 3 100 2 755
Avkastningskrav eiendommer (yield)  5,39 % 4,75 %
     
Omsetning eide kjøpesentre 19 097 17 592
RevPAR (Inntekt per tilgjengelige rom) (kroner) 11) 845 597

 

1) Verdiendring investeringseiendommer + Verdiendring Finansielle instrumenter + Avskrivninger Rett til bruk eiendeler + Avskrivninger Eierbenyttede eiendommer + Nedskrivninger Eierbenyttede eiendommer. Inkluderer felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap.
2) Inkludert skattekostnad i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap.
3) Fratrukket skattekostnad i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap og netto valutagevinst.
4) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - Kostnadsførte renter + Betalte renter + Betalte skatter - Endring i driftsrelaterte tidsavgrensningsposter.
5) Bankinnskudd, aksjer o.l. + Ubenyttede lånerammer.
6) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 3.038 (31.12.23) og 2.983 (31.12.22).
7) (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Markedsverdi eiendommer.
8) Kjøp/salg/påkostninger på eiendom + Kjøp/salg av selskaper + Driftsmidler + Andre investeringer (kjøp/salg).
9) Inkluderer markedsverdi av Investeringseiendommer og Eierbenyttede eiendommer. I tillegg eier konsernet gjennom felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap eiendommer med markedsverdi (konsernets andel) hhv. mnok 2.485 (31.12.23) og 2.586 (31.12.22).
10) Markedsleie utleide og ledige lokaler.
11) Thon Hotels.