Hopp til hovedinnhold

Nøkkeltall Olav Thon Gruppen

Nøkkeltallene fra årsrapporten for 2023. Du finner hele årsrapporten for 2023 her. Ønsker du å lese tidligere års- og halvårsrapporter finner du de her.

Beløp i MNOK

31.12.23 31.12.22

Driftsinntekter

13 625 12 184
Verdiendring/avskrivninger eiendommer og finansielle instrumenter 1) -8 337 364
Resultat før skattekostnad 2) -4 359 4 300
Resultat før skattekostnad, verdiendring/avskrivninger og valuta 3) 4 332 3 918
     
Egenkapital 64 500 67 758
Egenkapitalandel 56 % 57 %
     
Netto kontantstrøm fra drift 4) 4 135 4 010
Likviditetsreserver 5) 10 731 10 382
Avdrag neste 12 mnd 5 553 3 704
     
Rentebærende gjeld 6) 31 319 30 987
Rente per balansedag 5,09 % 4,36 %
Belåningsgrad 7) 27 % 27 %
     
Netto investeringer 8) 3 732 2 238
Markedsverdi eiendommer 9) 109 049 111 216
Leieinntektsnivå eiendommer 10) 6 900 6 140
Avkastningskrav eiendommer (yield)  5,66 % 4,93 %
     
Omsetning eide kjøpesentre 79 665 74 624
RevPAR (Inntekt per tilgjengelige rom) (kroner) 11) 845 597

 

1) Verdiendring investeringseiendommer + Verdiendring Finansielle instrumenter + Avskrivninger Rett til bruk eiendeler +
Avskrivninger Eierbenyttede eiendommer + Nedskrivninger Eierbenyttede eiendommer. Inkluderer felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap.
2) Inkludert skattekostnad i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap.
3) Fratrukket skattekostnad i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap og netto valutagevinst.
4) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - Kostnadsførte renter + Betalte renter + Betalte skatter - Endring i driftsrelaterte tidsavgrensningsposter.
5) Bankinnskudd, aksjer o.l. + Ubenyttede lånerammer.
6) Usikret del av rentebærende gjeld hhv. mnok 12.914 (31.12.23) og 12.450 (31.12.22).
7) (Rentebærende gjeld - Bankinnskudd o.l.) / Markedsverdi eiendommer.
8) Kjøp/salg/påkostninger på eiendom + Kjøp/salg av selskaper + Driftsmidler + Andre investeringer (kjøp/salg).
9) Inkluderer markedsverdi av Investeringseiendommer (eiet) og Eierbenyttede eiendommer. I tillegg eier konsernet gjennom felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap eiendommer med markedsverdi (konsernets andel) hhv. mnok 5.829 (31.12.23) og 7.070 (31.12.22).
10) Markedsleie utleide og ledige lokaler.
11) Thon Hotels.