Hopp til hovedinnhold

Årsresultat for Olav Thon Gruppen 2023

Olav Thon Gruppen oppnådde et godt operativt resultat i 2023, men nedjustering av eiendomsverdiene medførte et resultat før skattekostnad på -4.359 millioner kroner mot 4.300 millioner kroner i 2022. Driftsinntektene var på 13.625 millioner kroner, en økning med 12 % fra i 2022. Den store endringen fra i fjor forklares av at verdinedgang på eiendomsporteføljen og finansielle instrumenter utgjorde -8.337 millioner kroner. Verdinedgangen forklares av at avkastningskravet ved verdivurdering av eiendomsporteføljen i 2023 økte fra 4,9 % til 5,7 %, men verdifallet er dempet av betydelige leievekst på porteføljen. Resultatet før skattekostnad, verdiendringer og valutaposter utgjorde 4.332 millioner kroner, en økning på 11 % fra 2022. - Den operative resultatutviklingen var god i de fleste av Olav Thon Gruppens virksomheter, og til tross for vedvarende økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger, oppnådde Olav Thon Gruppen en vesentlig økning i det operative årsresultatet, sier visekonsernsjef Arne B. Sperre.

Olav Thon Gruppen
Årsresultat for Olav Thon Gruppen 2023
Bjørvika: Eiendommen Diagonale har adresse Dronning Eufemiasgate 11. | Foto: Olav Thon Gruppen

Her finner du Olav Thon Gruppens årsrapport for 2023.

Ved årsskiftet var Olav Thon Gruppens egenkapital 64,5 milliarder kroner, og likviditetsreservene var på 10,7 milliarder kroner.  

- Med en svært solid balanse og store likviditetsreserver, er Olav Thon Gruppen godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, uttaler Sperre.

Ved utgangen av 2023 var markedsverdien på eiendomsporteføljen 109 milliarder kroner, og konsernets totale rentebærende gjeld på var 31 milliarder kroner. Konsernets belåningsgrad var 27 % og Olav Thon Gruppen er dermed fortsatt blant eiendomsselskapene med lavest belåningsgrad i Skandinavia. Årlig leieinntektsnivå på eiendomsporteføljen økte med 12 %, og var 6.900 millioner kroner ved utgangen av 2023.

Olav Thon Gruppen har i dag 88 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår Norges seks største kjøpesentre og et av Sveriges største, målt etter butikkomsetning. I Sverige er Olav Thon Gruppen en av de største eiere av kjøpesentereiendom.

I 2023 var butikkomsetning i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet i Norge og Sverige, på 79,6 milliarder kroner, en økning på ca. 7 % fra 2022.

- Omsetningstallene på kjøpesentrene har i 2023 vist god utvikling til tross for de kraftige renteøkningene både i Norge og Sverige. Besøkstallene på kjøpesentrene fortsetter å øke og våre kjøpesentre styrker dermed posisjonen som attraktive og populære møteplasser for varehandel, service og opplevelser, understreker Sperre.

Ved utgangen av 2023 hadde Thon Hotels 14.057 rom fordelt på 94 hoteller i Norge og utlandet. Hotellmarkedet både i Norge og i Brussel hadde en svært positiv utvikling i 2023 sammenlignet med foregående år.

Thon Hotels oppnådde en høy vekst både i gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent og hadde dermed en resultatfremgang også i 2023.

Konsernet har ferdigstilt et større boligprosjekt og overlevert boliger med en salgsverdi på 543 millioner kroner i 2023.

Markedet for næringseiendom utviklet seg svakt i 2023, og de kraftige renteøkningene medførte lavere etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt. Dette bidro til økt avkastningskrav og en generell verdinedgang på næringseiendommer i Norge.

I 2023 ble det investert ca. 3,7 milliarder kroner i virksomheten, hvorav halvparten knytter seg til kjøp av nye eiendommer.

I tillegg ble flere store eiendomsprosjekter sluttført. Blant annet ble utvidelse av Triaden på Lørenskog ferdigstilt og Thon Hotel Snø med 288 rom ved SNØ helårsarena for ski på Lørenskog i Oslo-området åpnet.

Kontakter

Arne B. Sperre

Arne B. Sperre

Visekonsernsjef